Markeder og produkter

Stabilisering

  • Generelt
  • Produkter
  • Kontakt

Grunnforsterking med kalksementpeler
Metoden anvendes ved veg-og jernbaneutbygging, kommunaltekniske anlegg, byggegroper, anleggsveier, og ved sikring av skråninger. Kalksementpeler installeres ved at brentkalk (Stabila) og sement blandes inn i grunnen med visper som når 15-20 meter dypt. Denne innblandingen gir grunnen en styrkeøkning som bedrer egenskapene med hensyn til setninger, stabilitet og vibrasjoner. Økonomisk kommer metoden ofte fordelaktig ut sammenlignet med alternative løsninger.

Anvendelsesområder:
Grunnforholdene har vesentlig betydning for det endelige produktet og anvendbarheten av metoden. Kalksementpeler er mest brukt der det er leire med lav skjærstyrke (5-30 kPa) og/eller hvor det er sensitiv leire. Metoden gir en relativt rask styrkeforbedring av leira. Styrkeforbedringen etter innblanding av kalksement er omtrent 10 til 50 ganger opprinnelig styrke. For typiske norske forhold vil det si at en kan forvente en styrke på 100 til 400 kPa i pelen etter innblanding og herding.

Stabilisering

Viktige jordartsparametre er jordart (leire, silt), vanninnhold, humusinnhold, sensitivitet og skjærstyrke. Siltige og/eller sensitive leirer gir høyest fasthetsøkning. Lavt vanninnhold gir høyere fasthet enn høyt vanninnhold. Brukes erfaringsdata fra Sverige skal en være oppmerksom på at de svenske leirene stort sett har et høyere vanninnhold enn hva som er typisk for de norske. Humusholdig leire kan gi dårlige peler og bør vurderes spesielt med hensyn til valg av stabiliseringsmiddel og mengde.

Del denne siden


 
Mer |