Nyheter og presse
Miljø

Kalk for næringsrikt fôr // Nytt kalkmelkanlegg // MikaCom til silovolumovervåking

 • Kalking er viktig for å få et godt og næringsrikt fôr
 • God vannkvalitet er ikke bare viktig for mennesker, det er like viktig til settefisknæringen
 • God vannkvalitet er avgjørende for god fiskekvalitet og reproduksjon
Les mer her

Et næringsrikt grovfôr viktig // Det attraktive slammet // Forskningsprosjekt ved Hammerfest

 • Rapport fra NIBIO viser at kalkfelt slam øker plantetilgjengelig fosfôr
 • Kalkbehandlet slam er populært i landbruket da det er et rimelig tilskudd til bondens gjødsel og kalkingsregime
 • For å bidra til at tareskogen kommer tilbake, har Miljøkalk bidratt i et forskningsprosjekt ved Hammerfest med spredning av Qurchin
Les mer her

Snart innhøsting // God vannkvalitet viktig // 3.000 vann kalket

 • Det kalkes altfor lite i Norge, jorda forsures.
 • God vannkvalitet er en avgjørende faktor for god fiskehelse hos settefisk.
 • Bruk av produktet Miljøkalk VK3 bidrar til å sikre et biologisk mangfold der det er kalket.
Les mer her

Dyra fortjener det beste // Nøytralisering av røykgasser // Nøytralisering av røykgasser

 • Kalking er viktig for å sikre rett sammensetning av mineraler i fôret som produseres. 
 • Avfallsforbrenning med energiutnyttelse skjer flere steder i Norge. 
 • Sommer er høytid for kalking av vann over store deler av Sør-Norge. 
Les mer her

Få det beste ut av jorda // AquaPlus H til smoltanlegg // Båt og Helikopter klare for kalking

 • Kalking er like viktig for både gressplen og landbruksjorder.
 • AquaPlus H er et etterspurt hydratkalkprodukt på smoltanlegg.
 • Fortsatt er stort behov for kalking av vann.
Les mer her

Forsterkninger i landbruket // Det gode drikkevannet // Vannkvalitet viktig for laks og innlandsfisk

 • Syv nye spredeentreprenører 
 • God vannkvalitet er viktig for både ledningsnett og befolkningen
 • Kartlegging av vannprøver viser fortsatt stort behov for kalking
Les mer her

Vinteren - en fin tid for kalking // Nye smoltanlegg // MikaCom sikrer god overvåking

 • Vintermånedene er som regel en fin tid for å kalke.
 • Aktiviteten innen bygging av nye smoltanlegg er stor. 
 • MikaCom er systemet som sikrer god drifts-overvåking/styring av doseringsanlegg, pumpestasjoner, vannverk osv. 
Les mer her

Grovfôr er viktig // Fremtidens smoltproduksjon // Fortsatt stort behov for kalking av vann

Les mer her

Mineralsk synergisme/antagonisme i gras og kløver i eng

Kalking og riktig næringsballanse er viktig for optimal utnyttelse av tilførte næringsstoffer. Miljøkalk har sammen med andre fått laget en rapport som har sett på:
EFFEKT AV ULIKE KALK- OG MAGNESIUMKILDER
OG KALIUM PÅ KJEMISK INNHOLD OG MINERALSK
SYNERGISME/ANTAGONISME I GRAS OG KLØVER I ENG
Les mer her

Kalking gir jevnere avlingsbilde

Mer mer tilgjengelig teknologi, blir et enklere å gjøre ting bedre. Les artikkelen fra Bondebladet (22/9-16).
Les mer her

Tar du jordprøver? // Det attraktive slammet // Kalk til Rogaland

Les mer her

Presisjonskalking // Kalkmelkanlegg // Ny avtale Miljødir.

Kalking med GPS sikrer at det blir samme pH-verdi over hele jordet. 
Miljøkalk leverer sitt første kalkmelkanlegg i Norge til Smøla Klekkeri og settefisk.
Miljøkalk er valgt som leverandør av produkt, transport og spredning med båt og helikopter for den kommende avtaleperioden i Norge.
Les mer her

Kalking av eng og beite kan du gjøre nå

For å redusere presset i periodene med mye jordarbeiding kan et tiltak være å forskyve kalking til etter slåtten eller til høsten. På sommeren etter slått er været ofte mer stabilt, jorda er mer lagelig og graset er kort.
Les mer her

Kalking er god økonomi

Les artikkel fra NLR Østafjells. 
Les mer her

Del denne siden


 
Mer |

Våre virksomheter

Våre virksomheter

Franzefoss Minerals er, med fokus på miljø, den ledende på kalk i Norge. Vi driver bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster.
Kalk og kunnskap

Kalk og kunnskap

Kalk nøytraliserer sur jord, får laksen tilbake i elver, er materialet i Michelangelos statuer og er en viktig bestanddel i ditt eget skjelett. Lær mer om kalk!
Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.