Markeder og produkter

Urene sedimenter

  • Generelt
  • Produkter
  • Kontakt

Urene, forurensede sedimenter

En rekke ulike industriaktiviteter har over en årrekke tilført skadelige miljøgifter til enkelte norske fjorder og havnebassenger.

Dette kan være både organiske og uorganiske miljøgifter, der de uorganiske ofte består i tungmetaller som eksempelsvis kvikksølv, kadmium, bly, krom, nikkel og sink, mens TBT, PAH, PCB er eksempler på organiske miljøgifter.

Ulempene fra disse miljøgiftene er at de går opp i næringskjedene der de akkumuleres og kan føre til skader.

Derfor er det viktig at disse stabiliseres og hindres fra å bli vasket ut i vannmassene og eller hindres i opptak i næringskjedene.

En måte å gjøre dette på er tildekking av disse sedimenter med våre Miljø Kalkprodukter eller blandinger av Miljø Kalkprodukter og andre tilslag.

Miljøkalk har sammen med NGI testet en del av sine kalksteinsforekomster med hensyn til visse grensenivåer angitt tildekkingsveilederen (TA-2143) av både tungmetaller og organiske miljøgifter. Rapporten fra disse forsøkene kan bes tilsendt elektronisk ved henvendelse til salgsansvarlig.

NGI har via forskningsprosjektet Opticap, som undersøker metoder og materialer for tildekking testet flere potensielle tildekkingsmaterialer for sin bindingskapasitet av både organiske og uorganiske miljøgifter.

I hovedsak kan en skille mellom aktive og passive materialer. Materialer som binder miljøgifter sterkt omtales som aktive materialer. Aktive materialer er spesielt fordelaktige der vanntransport gjennom sedimentdekket er en viktig transportmekanisme.

Forsøkene NGI gjennomførte for Miljøkalk viste at sorpsjonen av sink (Zn) og kadmium (Cd) i tildekkingsmateriale fra Verdalskalk var høyere enn andre såkalte ”ikke-aktive” materialer og må betegnes som ”aktive” for disse.

Miljøkalk kan også være behjelpelig med å skaffe andre såkalte ”aktive” bindingsmaterialer om ønskelig.

For mer informasjon ta kontakt med salgsansvarlig Sven Fürstenberg på svfu@kalk.no.

Del denne siden


 
Mer |